Порядок захисту


ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 І етап Попередній розгляд  дисертаційної роботи на кафедрі

 1. Після закінчення роботи над дисертацією здобувач наукового ступеня подає її до розгляду на кафедру, де виконувалась робота. У місячний термін після рекомендації до захисту, висновок кафедри оформлюється як витяг з протоколу у 2 примірниках і підписується завідувачем кафедри, затверджується проректором з наукової роботи та скріплюється печаткою університету (зразок). У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих зі співавторами. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 2. Здобувач усуває зауваження і рекомендації, зазначені у відзивах рецензентів дисертаційної роботи від кафедри, погоджує виправлення і подає роботу у спеціалізовану вчену раду.

 

ІІ етап Подача документів на розгляд в Спеціалізовану вчену раду на попередній розгляд

 1. Здобувач оформлює папку документів для подачі в спеціалізовану вчену раду згідно переліку, затвердженого «Положенням про спеціалізовану вчену раду», додаток 2 (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059). Папку документів здобувач подає секретарю ради для попереднього ознайомлення.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

 1. Заява на ім’я  голови  спеціалізованої  вченої  ради  про прийняття дисертації до розгляду,  в якій необхідно зазначити,  чи вперше захищається ця дисертація. Заява пишеться від руки (зразок).
 2. Ксерокопія першої  сторінки  паспорта  здобувача (2 примірники). Копії завіряються вченим секретарем спецради.
 3. Особова картка (форма П-2ДС) з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби (на кожній сторінці, де вносяться дані, проставляється підпис і печатка відділу кадрів). Фотокартка засвідчується гербовою печаткою (2 примірники). (зразок).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). Завіряється вченим секретарем спецради.
 5. Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені). Завіряється вченим секретарем спецради.
 6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Посвідчення отримують у відділі аспірантури. (2 примірники).
 7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі. Витяг отримують у відділі аспірантури. (2 примірники).
 8. Витяг із протоколу Вченої ради ВНЗ про затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового керівника. Витяг отримують у відділі аспірантури.

У випадку уточнення теми дисертаційної роботи до вченого секретаря університету Ткачук Н.А. подають витяг із засідання кафедри про рекомендацію уточнити тему дисертаційної роботи і після затвердження нової редакції на Вченій раді НУХТ у секретаря отримують 2 примірники витягу із протоколу, один з яких заноситься в аспірантуру, один додається до документів у спецраду. (зразок)

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої  був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару) і скріплюється  печаткою.    

10. Відгук наукового керівника  з оцінкою  здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (2 примірники). (зразок)

11. Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості 5 примірників, переплетених і підписаних автором: для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам; для зберігання у спецраді.

12. Монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів,  симпозіумів,  семінарів,  шкіл (копії), перераховані в авторефераті.  У випадку  подання  копій  наукових  праць  на  них повинні  бути  зазначені  точні  і  повні вихідні дані відповідних видань.  Копії  наукових  праць  подають  на  паперовому  носії  і засвідчують підписом вченого секретаря. Копії друкованих праць подаються разом із копіями 1-2 сторінок номеру журналу, в якому опубліковані. На момент подання документів у спецраду від дня виходу (розсилки) останньої публікації повинно пройти не менше одного місяця для кандидатської дисертації, та два місяці – для докторської. 

13. Після ознайомлення секретаря з документами здобувач подає заяву до голови спецради з проханням прийняти дисертаційну роботу до захисту.

14. Голова ради визначає трьох членів спецради (комісію), які знайомляться з дисертаційною роботою і надають Висновок комісії спецради, підписаний трьома членами ради. (зразок)

15. Здобувач і його науковий керівник узгоджують із головою ради і членами комісії спецради офіційних опонентів, до яких звертаються з проханням на опанування. Для цього здобувач надсилає опонентам автореферат дисертаційної роботи і отримує письмову згоду від кожного опонента, підписану і завірену печаткою установи, де працює опонент. Разом із згодою від опонента отримують автореферат з підписом на першій сторінці про дозвіл на друк у поданому вигляді. Згода і автореферат додаються до документів у спецраду.    

16. До документів додають відомості про офіційних опонентів (за формою 24а), (зразок)

Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію тільки за наявності всіх вище визначених документів!

ІІІ етап Подання повідомлення про захист дисертаційної роботи

 1. Після прийняття дисертаційної роботи до ради здобувач отримує висновок комісії спецради (3 екземпляри), витяг з протоколу засідання спецради (1 екземпляр).
 2. Здобувач оформлює повідомлення про захист (зразок), роздруковує його на бланку університету, підписує у Голови ради, засвідчує гербовою печаткою, реєструє у вченого секретаря університету Ткачук Н.А., сканує і у форматі TIFF або JPG надсилає на електронну пошту секретарю спецради разом з відсканованим оригіналом квитанції про оплату друку повідомлення. Повідомлення для розміщення у черговому номері щомісячника Спецвипуск газети «Освіта України» подається здобувачем до 20 числа поточного місяця. У випадку подачі вище зазначених документів після 20 числа поточного місяця, повідомлення буде опубліковане у номері, який вийде місяцем пізніше. Реквізити банку для оплати: ДІВП видавництво «Педагогічна преса»: р/р 26008000117401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Києва, МФО 300346, ЄДРПОУ 24093064, ПІН 240930626120, СПП 38415994. Призначення платежу – оплата за розміщення повідомлення у Спецвипуску газети «Освіта України» (210 грн.)

 ІV етап Розсилання автореферату, робота з офіційними опонентами

 1. Здобувач подає автореферат для друку в кількості 100 примірників. Автореферат повинний бути підписаний здобувачем і секретарем спецради.
 2. Здобувач готує список розсилки автореферату, 3 примірники. (зразок)
 3. Після виходу повідомлення про захист дисертації здобувач представляє Голові спеціалізованої вченої ради копію сторінки Спецвипуску газети «Освіта України», де зазначено його повідомлення.
 4. Голова ради визначає день захисту дисертаційної роботи після узгодження з опонентами.
 5. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради підписує список розсилки автореферату, куди вносить дату захисту і подає його на затвердження проректору з наукової роботи університету. Список розсилки засвідчується гербовою печаткою університету.
 6. Здобувач вносить в примірники автореферату дату захисту, дату розсилання і передає того ж дня запечатані конверти з авторефератами до канцелярії університету для розсилання. Разом до канцелярії подається список розсилання. Канцелярія засвідчує кожну сторінку списку розсилки і віддає здобувачу 2 примірники. Автореферат повинний бути розісланий не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації.
 7. В день розсилання автореферату один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради) та 1 примірник друкованого автореферату передаються до наукового залу бібліотеки університету. При цьому в бібліотеку необхідно взяти Журнал обліку дисертацій (у вченого секретаря університету Ткачук Н.А.) для відмітки бібліотекою прийому дисертаційної роботи. Разом у бібліотеку віддають компакт диск із електронною версією автореферату. Автореферат дисертації одним файлом, із зазначенням дати захисту вивішується працівниками бібліотеки на сайт університету не пізніше, ніж за 30 днів до захисту дисертації.
 8. Здобувач готує офіційні запрошення опонентам і членам спеціалізованої вченої ради на бланках університету на засідання спецради з приводу захисту дисертації, роздруковує після узгодження із секретарем спецради, запрошення на бланках університету, візує у Вченого секретаря (Ткачук Н.А.), візує у проректора з наукової роботи і віддає на підпис ректору університету. Підписані запрошення завіряють гербовою печаткою університету, роблять копії і відсилають адресатам через канцелярію університету. (зразок 1), (зразок 2), (зразок 3).
 9. Здобувач готує службову ректору університету з проханням оплатити відрядження і роботу членів спеціалізованої вченої ради і опонентів (зразок).
 10. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, здобувач отримує від офіційних опонентів оригінали відгуків, засвідчує їх у секретаря спеціалізованої вченої ради, сканує і разом з електронною версією дисертаційної роботи вивішує на сайт університету (через відділ реклами, Б-212).
 11. Відгуки, які надійшли до спеціалізованої вченої ради, здобувач отримує після реєстрації у секретаря спеціалізованої вченої ради.

V етап Підготовка документів на захист дисертації

 1. Здобувач готує документи на захист дисертаційної роботи:
 • бюлетені для таємного голосування, 15 штук в конверті А5 (зразок);
 • протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою (2 примірники А4, один примірник А5) (зразок);
 • проект висновку спеціалізованої вченої ради, підписаний членами комісії спеціалізованої вченої ради (15 штук);
 • файл Notes із критичними зауваженнями, зазначеними у відгуках опонентів і у відзивах на автореферат;
 • порядок захисту, 2 примірники, (зразок).

VІ етап Підготовка документів для подачі в МОН України і для передачі на зберігання до Спеціалізованої вченої ради

 1. Після захисту дисертаційної роботи здобувач готує дві атестаційні справи (дві окремі папки з документами, оформленими згідно вимог МОН України). Атестаційні справи готуються згідно переліку, визначеного МОН.
ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ДО МОН
 1. Супровідний лист на бланку наукової установи чи вищого навчального закладу за встановленою формою (зразок).
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.
 3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою (зразок).
 4. Особова картка (форма П-2ДС).
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста).
 6. Копія свідоцтва про зміну імені.
 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів.
 8. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури.
 9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.
 10. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма членами комісії.
 11. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.
 12. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.
 13. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.
 14. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, де функціонує рада (зразок).
 15. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою (зразок).

 

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

 • автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;
 • облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ) (зразок);
 • реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою формою (зразок);
 • компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:
 • рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls (зразок).
 • текст автореферату. Ім’я файла – aref.doc;
 • текст дисертації. Ім’я файла – dis.doc;
 • реєстраційно-облікова картка. Ім’я файла – append9.doc (зразок);
 • зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc. (зразок)

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за встановленою формою. (зразок)

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ
 1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої до МОН, за встановленою формою.
 2. Заява здобувача на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду.
 3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача.
 4. Особова картка (форма П-2ДС).
 5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук (за наявності).
 6. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені).
 7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.
 8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма членами комісії.
 9. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів.
 10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.
 11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.
 12. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради.
 13. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою.
 14. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.
 15. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.
 16. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.
 17. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрІНТЕІ).
 18. Список установ і організацій, до яких надіслано автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв’язку або канцелярії (експедиції) наукової установи чи вищого навчального закладу, підписаний вченим секретарем ради.

 

Разом з атестаційною справою зберігаються:

дисертація (в бібліотеці);

автореферат дисертації (2 примірники);

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:

 • рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;
 • текст автореферату. Ім’я файла – aref.doc;
 • зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc;
 • фонограму захисту дисертації.

Атестаційна справа, оформлена з порушенням установлених вимог, до розгляду МОН і спеціалізованою вченою радою не приймається!