Педагогічна практика

Педагогічна практика є обов’язковою складовою освітньо-наукової програми «Харчові технології» підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Отримання під час практики теоретичних знань та практичних навичок спрямоване на формування загальнопрофесійних, загальнокультурних і педагогічних компетентностей. Здобувачі у ході педагогічної практики мають змогу проявити свій творчий потенціал, готовність до саморозвитку, здатність генерувати нові ідеї й методичні підходи до їх реалізації, оволодівають навичками формування навчального матеріалу, читання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять, формують готовність до викладання у профільних закладах вищої освіти, вдосконалюють уміння представляти навчальний матеріал в усній, письмовій формі і цифровому форматі для різних контингентів здобувачів.

Педагогічна практика здобувачів проводиться відповідно до «Положення про педагогічну практику здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії у НУХТ», затвердженого наказом №147 від 20 жовтня 2021р.

Зміст практики визначається керівником практики з урахуванням наукових і навчально- методичних інтересів. Графік практики затверджується завідувачем кфедри. Програма практики складаються за шаблоном.

У процесі проходження педагогічної практики здобувач здійснює підготовку й проведення занять, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій:

  • лекційних (не менше двох);
  • практичних і лабораторних (не менше чотирьох).

Заняття, проведені здобувачем, повинні проходити за присутності керівника практики, або викладача, призначеного завідувачем кафедри.