Спеціальності та освітні програми

Освітньо-професійна програма «Харчові технології та інженерія»
Спеціальність 181 «Харчові технології»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Кваліфікація: бакалавр з харчових технологій
Форма навчання: денна/денна скорочена,  заочна/заочна скорочена
Термін навчання: 4 / 2 роки;  4,5 / 2,5 роки

 

Метою освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» є підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати управлінські та організаційні завдання, керувати виробничими підрозділами, вирішувати актуальні проблеми переробної і харчової промисловості, творчо підходити до комплексного розв’язання  складних спеціалізованих задач та практичних проблем технічного і технологічного характеру у сфері виробництва та управління якістю і безпечністю харчових продуктів.

На другому курсі навчання здобувачі мають змогу обирати професійний напрям, один з яких забезпечується на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських  виробів.

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів викладають блок дисциплін, які передбачають підготовку фахівців для підприємств з виробництва хлібобулочних виробів (хліба, булочних, здобних, сухарних  та бараночних виробів, хлібних паличок), кондитерських виробів (борошняних, цукристих, шоколадних), макаронних виробів та харчоконцентратів (дитячого харчування, сухих сніданків, картоплепродуктів, чаю, кави та кавових напоїв тощо). Нині в Україні функціонують тисячі таких підприємств різної потужності та форм власності, які динамічно розвиваються та нарощують потужності виробництва. Здобувачі мають можливість проходити технологічну та переддипломну практику на провідних підприємствах України.

Підготовка бакалаврів спрямована на вивчення дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про біохімічні та фізико-хімічні перетворення компонентів сировини у технологічному процесі, передбачають вивчення призначення технологічних операцій і закономірностей  перебігу  процесів  залежно від технологічних параметрів. Здобувачі вищої освіти детально вивчають спеціальні дисципліни «Технологія кондитерських виробів», «Технологія харчових концентратів», «Технології хлібобулочних виробів» та «Технології макаронних виробів», «Низькотемпературні та екструзійні технології» тощо. Важливим фактором є опанування сучасними методами контролю технологічного процесу та якості готової продукції. Під час навчання здобувачі  також вивчають основи проектування харчових підприємств, охорони праці, обладнання, основи управління якістю та безпечністю на підприємствах тощо, що дає змогу на високому рівні виконувати кваліфікаційні проекти.

Робота майбутнього фахівця-бакалавра спрямована на контроль сировини, технологічного процесу, якості готової продукції та модернізацію існуючих технологій і обладнання, облік технологічних витрат і втрат, забезпечення оптимальної організації виробничого процесу, поліпшення якості готових виробів, що є запорукою підвищення конкурентоздатності та збільшення прибутку підприємства.

Майбутні фахівці можуть працювати на посадах інженера, змінного технолога, завідувача лабораторії,  завідувача виробництвом, начальника цеху, начальника зміни,  інженера з організації та керування виробництвом, менеджера з продажу галузевого обладнання та сировинних інгредієнтів.


 Спеціальність 181 «Харчові технології»
Освітньо-професійна програма: Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Кваліфікація: магістр з харчових технологій
Форма навчання: денна/заочна
Термін навчання: 1,5 роки

 

Метою освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних завдань у науково-дослідній, педагогічній, організаційно-технологічній, проектно-технологічній, організаційно-управлінській системах функціонування підприємств хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузей.
Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку підприємств хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузей.
Підготовка магістрів за цією освітньо-професійною програмою передбачає фахову переддипломну практику на провідних підприємствах галузі та в межах університету. Виконання науково-дослідної роботи відбувається в лабораторіях університету та в провідних науково-дослідних інститутах за тематикою одного з наукових напрямів кафедри, а також за заявками підприємств.
Під час виконання магістерської роботи здобувачі вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень. Під час  підготовки магістерської роботи  передбачено обов’язкове публікування статей у наукових фахових журналах. Здобувачі  виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах (Sweets&BakeryUkraine, Хліб/КондитерЕкспо), беруть участь  у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, де  виборюють призові місця. На найбільш вагомі розробки оформлюють патенти України на винахід та корисну модель. Нові технології та розробки, виконані здобувачами під керівництвом науковців кафедри, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.
Освітньою програмою передбачено вивчення дисциплін «Науково-дослідницький практикум», «Світові технології борошняних та кондитерських виробів»,  «Менеджмент якості та безпеки борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів», «Статистичні задачі у харчових технологіях», «Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів», «Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів»,  «Інтелектуальна та промислова власність» тощо.
На основі двосторонніх договорів між Національним університетом харчових технологій та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів. Університетом укладено угоди про міжнародну академічну мобільність з такими університетами: Університет Томаша Баті в м. Злін (Чехія), Університет Рея Хуана Карлоса (Іспанія), Лодзська політехніка (Польща) тощо.
Майбутні фахівці можуть працювати та займати керівні посади  на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпечністю продукції, санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції як в Україні так і за кордоном.
Випускників магістратури, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом з відзнакою, рекомендують до вступу в аспірантуру.

 


Спеціальність 181 «Харчові технології»
Освітньо-професійна програма:  Технології органічних харчових продуктів
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Кваліфікація: магістр з харчових технологій
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1,5 роки

 

На базі випускової кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів вперше в Україні започатковано нову освітню програму «Технології органічних харчових продуктів» для підготовки фахівців освітнього ступеню «Магістр».
Європейські стандарти та актуальні педагогічні технології спрямовані на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, досягнення глибоких фундаментальних і практичних знань з технології та інженерії виробництва органічних харчових продуктів.
Унікальність освітньої програми «Технології органічних харчових продуктів» полягає в тому, що вона дозволяє підготувати висококваліфікованих універсальних фахівців-технологів харчової галузі.
Навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, стосується не лише інноваційних та традиційних технологій широкого спектру органічних харчових продуктів, а й знаходиться на стику таких наук та напрямів, як харчова хімія, екологія та екологічна безпека, токсикологія, управління якістю та сертифікації продукції, вітчизняне та міжнародне законодавство в сфері органічного виробництва, аналіз якості харчових продуктів, проектування та організація виробництв тощо.
Майбутні фахівці мають змогу отримати знання, вміння та практичні навички, які необхідні для організації технологічних процесів та орієнтовані на успішну діяльність харчових підприємств, сприяють виготовленню високоякісної харчової продукції, в т.ч. органічної.
Під час навчання студенти здобувають висококваліфіковану практичну підготовку та навички науково-дослідної роботи, вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методів досліджень:
 • розроблення нових видів харчових продуктів, в т.ч. органічних, з метою розширення асортименту, покращення якості, інтенсифікації технологічного процесу, надання виробам оздоровчої та профілактичної дії;
 • підвищення конкурентоспроможності харчової продукції органічного напрямку, розроблення та впровадженню перспективних інновацій на виробництві;
 • удосконалення існуючих та розроблення нових прогресивних ексклюзивних ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів підвищеної харчової, біологічної цінності, лікувально-профілактичного призначення;
 • аналіз якості та безпечності продукції, застосування стандартних методик досліджень та модифікація існуючих;
 • підбір обладнання для виробництва продукції, яке забезпечить найвищу якість і безпеку;
 • оптимізація технологічних процесів;
 • оформлення заявок на отримання охоронних документів інтелектуальної власності, оформлення нормативної документації на нові розроблені вироби.
Підготовка магістрів за освітньою програмою «Технології органічних харчових продуктів» передбачає фахову технологічну та переддипломну практики на провідних підприємствах харчової промисловості різної потужності та виконання науково-дослідної роботи в межах університету за обраною тематикою. Викладацький колектив, методика навчання надають глибоку і всебічну підготовку, змогу відкрити потенціал кожного студента, а сучасні навчальні лабораторії створюють необхідні умови для ефективного проведення  навчального процесу, до якого залучаються провідні фахівці галузі, в т.ч. закордонні.
Студенти беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких виборюють дипломи та почесні грамоти. На найвагоміші розробки оформлюють патенти України на винахід та корисну модель.
Майбутні фахівці можуть працювати:
 • на підприємствах з виробництва органічної продукції та інших підприємствах харчової промисловості;
 • в науково-дослідних інститутах;
 • у вищих навчальних закладах;
 • в органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпекою продукції;
 • в органах санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю;
 • в центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції;
на посадах:
 • директор підприємства;
 • головний інженер;
 • технолог;
 • завідувач лабораторії;
 • завідуючий виробництвом;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • спеціаліст з управління якості та безпеки харчових продуктів та виробництв;
 • менеджер з продажу обладнання та сировинних інгредієнтів для харчової галузі.
Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації проводиться в аспірантурі та докторантурі.
Нові технології та розробки виконані студентами під керівництвом наших науковців знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички здобуті під час навчання стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту!
Міжнародний ринок харчової продукції стабільно розвивається, а розвиток органічного ринку в Україні є одним із пріоритетних напрямів промисловості, тому немає жодних сумнівів, що за виробництвом органічних продуктів майбутнє харчової галузі, а випускники-магістри освітньої програми «Технології органічних харчових продуктів» будуть завжди затребуваними та користуватимуться широким попитом на ринку праці.