Напрями та спеціальності


Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна, дистанційна, заочна, заочна скорочена

Термін навчання: 4 роки

Напрям передбачає підготовку фахівців для підприємств з виробництва хлібобулочних виробів (хліба, булочних, здобних, сухарних  та бараночних виробів, хлібних паличок), кондитерських виробів (борошняних та цукристих), макаронних виробів та харчоконцентратів (дитячого харчування, сухих сніданків, картоплепродуктів, чаю, кави та кавових напоїв тощо). Нині в Україні функціонує багато підприємств різної потужності та форми власності, які динамічно розвиваються та нарощують потужності виробництва. Програма підготовки бакалаврів передбачає проходження технологічної та переддипломної практики на провідних підприємствах України.

Підготовка бакалаврів спрямована на вивчення студентами дисциплін, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, що дають цілісне уявлення про біохімічні та фізичні перетворення компонентів сировини у технологічному процесі, характеризують призначення технологічних операцій і закономірності перебігу  процесів в залежності від технологічних параметрів. Студенти детально вивчають спеціальні дисципліни «Технологія кондитерських виробів», «Технологія харчових концентратів», «Технології хлібобулочних та макаронних виробів», «Низькотемпературні та екструзійні технології». Важливим фактором є опанування сучасними методами контролю технологічного процесу та якості готової продукції. Під час навчання студенти вивчають основи проектування підприємств, охорони праці, що дає змогу на високому рівні виконувати дипломні проекти.

Робота майбутнього фахівця-бакалавра спрямована на контроль сировини, технологічного процесу, якості готової продукції та модернізацію існуючих технологій і обладнання, облік технологічних витрат і втрат, забезпечення оптимальної організації виробничого процесу, поліпшення якості готових виробів, що є запорукою підвищення конкурентоздатності та збільшення прибутку підприємства.

Майбутні фахівці можуть працювати на посадах інженера, змінного технолога, завідувача лабораторії,  завідувача виробництвом, начальника цеху, начальника зміни,  інженера з організації та керування виробництвом,  менеджера з продажу галузевого обладнання та сировинних інгредієнтів.


Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітній рівень: магістр

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: 1,5 роки

Спеціалізація: Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка магістрів передбачає поглиблення одержаних знань і розвиток умінь наукового спрямування. Під час навчання студенти здобувають навички науково-дослідної роботи, глибокого аналізу літературних та інтернет-джерел, створення інноваційних продуктів і технологій.

Підготовка магістрів за цією спеціалізацією передбачає фахову переддипломну практику на провідних підприємствах галузі, виконання науково-дослідної роботи в межах університету та в провідних науково-дослідних інститутах за тематикою одного з наукових напрямів кафедри.

Під час виконання магістерської роботи студенти вирішують актуальні проблеми галузі з використанням сучасних методик досліджень. Під час  підготовки магістерської роботи  передбачено обов’язкове публікування статей у наукових фахових журналах. Студенти виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях, представляють нові розробки у галузевих конкурсах (Sweets&BakeryUkraine, Хліб/КондитерЕкспо), наукові роботи магістрів беруть участь  у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, де  виборюють Дипломи. На найбільш вагомі розробки оформлюють патенти України на винахід та корисну модель. Нові технології та розробки, виконані студентами під керівництвом науковців кафедри, знаходять ефективне застосування та впровадження на підприємствах галузі, а навички, здобуті під час навчання, стають запорукою успіху майбутнього кар’єрного росту.

Майбутні фахівці можуть працювати та займати керівні посади  на підприємствах харчової промисловості, в науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, органах державного управління та громадських організаціях, що здійснюють контроль за якістю та безпечністю продукції, санітарно-епідеміологічного та екологічного контролю, центрах стандартизації, метрології та сертифікації продукції.

Випускники магістратури, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом з відзнакою, рекомендуються до вступу в аспірантуру.