Кваліфікаційна робота

Теми кваліфікаційних робіт 2020/2021 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт 2019/2020 н.р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ОС “БАКАЛАВР”

Спеціальності 181 «Харчові технології»

ОСНОВНІ:

1. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” на здобуття освітнього ступеня “Бакалавр” денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Г. Юрчак, В. М. Кошова, В. І. Бабенко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 37 с. (№ 8585) Завантажити ⇓⇓⇓

ДОПОМІЖНІ:

2. Технологія хлібопекарського та макаронного виробництв : метод. вказівки до викон. диплом. проекту для студ. напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” спец. “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” усіх форм навч. / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. М. Махинько, В. В. Малиновський. – К. : НУХТ, 2011. – 38 с. (№ 7804)

3. Дорохович, А. М. Технологія галузі (технологія кондитерського виробництва) : Метод. вказівки до викон. диплом. проекту для студ. спец. за напрямом підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” спец. “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” ден. та заоч. форм навч. (ОКР бакалавр) / А. М. Дорохович, А. Д. Прокопенко, С. Г. Кияниця. – Київ : НУХТ, 2010. – 47с. (№ 7700)

4. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальності 7.05170103 “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Ковбаса, О. Ю. Мельник, І. М. Зінченко, В. А. Терлецька, О. С. Шульга, В. М. Махинько. – К. : НУХТ, 2013. – 30 с. (№ 65.14-24.10.2013)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

1. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 181 “Харчові технології”, спеціалізації “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / уклад. В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, А. М. Дорохович [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – К. : НУХТ, 2016. – 39 с. (№ 8530).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ТА З ВИБОРУ ПРОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. Юрчак, В. Г. Методичні рекомендації до складання технологічних схем хлібопекарського і макаронного виробництва у курсовому і дипломному проектуванні : для студентів напряму 6.051701 “Харчові технології та інженерія” та спеціальності “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / В. Г. Юрчак, В. Ф. Доценко, В. М. Махинько. — К. : НУХТ, 2012. — 44 с. (№ 8057)

2. Технологія галузі : метод. вказівки до складання технологічних схем кондитерського виробництва у курсовому і дипломному проектуванні для студ. спец. 7.09102 “Технологія хліба, кондитерського, макаронного виробів і харчоконцентратів” ден. та заоч. форм навч. / А. М. Дорохович, Є. Г. Бондаренко, Л. М. Недєліна, І. Л. Корецька. – Київ : НУХТ, 2009. – 52 с. (№ 7508)

3. Малиновський, В. В. Методичні рекомендації з вибору провідного обладнання при виконанні курсових і дипломних проектів з хлібопекарського виробництва : для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” та спеціальності 7.05170103, 8.05170103 “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / В. В. Малиновський, В. Г. Юрчак. – К. : НУХТ, 2013. – 23 с. (№ 8386)

Бланки

Бланк титульної сторінки

Бланк завдання

Бланк рецензії