Дисципліни

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів передбачено викладання 19 дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців за ОКР «Бакалавр», та «Магістр».

181 «Харчові технології»

ОКР «Бакалавр»

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців на кафедрі передбачено викладання дисциплін, які взаємопов’язані зі спеціальними дисциплінами та є підґрунтям для їх кращого розуміння та опанування:

  1. «Біотехнологічні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»– дисципліна дає студентам цілісне уявлення про сукупність біохімічних, мікробіологічних та колоїдних процесів, які забезпечують задані властивості різних харчових продуктів
  2. «Основи кріогенних та сушильних технологій» дають можливість отримання студентом знань щодо сутності кріогенних і сушильних технологій; перебігу процесів у цих технологіях; вимог до сировини, яку використовують; параметрів технологічних процесів та обладнання.
  3. «Технології хлібобулочних та макаронних виробів», «Технологія харчових концентратів», «Технологія кондитерських виробів», «Низькотемпературні та екструзійні технології» – цикл дисциплін по вивченню технологій читають провідні професори кафедри, що забезпечує оволодіння студентом теоретичними знаннями і набуття практичного досвіду з технології, технохімконтролю, елементів проектування та наукових досліджень у хлібопекарському, кондитерському, макаронному та харчоконцентратному виробництві. Програмою передбачено лекційні та лабораторні заняття, виконання курсових робіт і проектів:

Для формування цілісного уявлення про сукупність правил і певних принципів, які використовуються під час визначення якості харчової сировини, напівфабрикатів та готової продукції на підприємстві, передбачено вивчення таких дисциплін:

  1. «Технологічний та хімічний контроль виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»– забезпечує формування у студентів наукового підходу до реалізації оптимальної системи досліджень і фізико-хімічного контролю певного виробництва харчової промисловості, загальних сучасних методів контролю складу, властивостей та якості сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів і готової продукції.
  2. Важливим завданням для підготовки фахівців стає навчання студентів самостійно працювати з проектно-технічною документацією, закріплення знань, одержаних з технології та обладнання хлібопекарського, кондитерського, макаронного і харчоконцентратного виробництв, ув’язаних з проектуванням підприємств на основі найновіших досягнень науки і техніки в цих галузях, надання достатніх знань з вирішення задач проектування і вдосконалення технологічних процесів галузі з використанням сучасних методів комп’ютерного проектування. Таких знань надає студентам дисципліна «Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів з основами САПР». Студенти отримують необхідні знання для виконання курсового і дипломного проектів та для самостійної роботи на посаді інженера-технолога на підприємствах хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної промисловості, а також у проектних установах.
  3. . Вивчення технологічних розрахунків з врахуванням властивостей харчової сировини, напівфабрикатів, готової продукції, складання технологічних звітів з проведення технологічних процесів харчових виробництв, взаємозв’язок цих процесів, пов’язаний із заміною обладнання і використанням автоматизованих ліній, передбачено дисципліною «Моніторинг виробничих процесів борошняних, кондитерських виробів і харчоконцентратів ».
  4. Формуванню у студентів знань для можливих шляхів розширення асортименту продуктів, використання нетрадиційної сировини та харчових добавок, на яких базується розробка нових харчових продуктів із заданими споживчими властивостями, сприяє дисципліна «Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів і харчоконцентратів».

Спеціалізація «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцетратів»

ОКР «Магістр»

Окрім дисциплін, передбачених для підготовки фахівців за ОКР «Спеціаліст», на кафедрі читають такі дисципліни, як «Управління якістю хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Світові технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»,«Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів спеціального призначення».

Метою викладання цих дисциплін є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями і практичними навичками щодо планування, впровадження і оцінки ефективності функціонування систем управління якості та забезпечення харчової безпеки на підприємствах по виробництву хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Студенти опановують сучасні світові технології виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів, технології виробів дієтичного, функціонального призначення та національних виробів.